NIJMEGEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om uitbreiding van bestaande woonwagenlocaties Teersdijk, Akcerbroekweg, Ubbergseweg en Dorpsstraat met in totaal 10 woonwagenstandplaatsen uit te werken. Daarnaast stelt het college voor om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een extra uitbreiding van woonwagenlocatie Teersdijk met maximaal 15 woonwagenstandplaatsen mogelijk is.

Eind juni 2021 stelde het college de uitkomsten van een QuickScan naar locaties van nieuwe woonwagenstandplaatsen vast. Daarbij werden de locaties Weteringweg (Lindenholt), Elshofweg (Grootstal/Hatert) en Stationsstraat (NijmegenNoord) als kansrijke locaties genoemd. Woonwagenbewoners, de Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en belanghebbenden zijn gevraagd om hun reactie te geven. Er zijn 180 reacties ontvangen en daarnaast kwamen er handtekeningen en een petitie, die zijn samengevat in een notitie.

Na gesprekken over de uitkomst van de QuickScan met de woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden blijkt uitbreiding op de nieuwe locaties zal leiden tot lange procedures. Bovendien zal uitbreiding op sommige locaties vanwege ruimtelijke kwesties, zoals geluid, kostbaar zijn. Omdat er in 1e instantie wordt gezocht naar uitbreiding van 25 standplaatsen voor de meest urgente groep, kiest het college van burgemeester en wethouders voor uitbreiding op de bestaande locaties.

In het programma van eisen voor de nieuwe locaties is opgenomen dat uitbreiding op meerdere locaties dient plaats te vinden. Voor bestaande locaties is in de QuickScan alleen kleinschalige uitbreiding onderzocht en ziet het college mogelijkheden om 10 plaatsen toe te voegen op de bestaande woonwagenlocaties Teersdijk (6), Ackerbroekweg (2), Dorpsstraat (1) en Ubbergseweg (1).

Om binnen redelijke termijn te kunnen voldoen aan de woonvraag wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden uitbreiden van de huidige locatie Teersdijk mogelijk is met maximaal 15 woonwagenstandplaatsen. Als het blijkt dat uitbreiding niet mogelijk is, zal er een nieuwe afweging gemaakt moeten worden op basis van de resultaten van de QuickScan en de uitkomst van de gesprekken met omwonenden, woonwagenbewoners en andere stakeholders.


De mogelijke uitbreiding met 25 standplaatsen is een 1e invulling van de vraag naar woonwagenstandplaatsen. De nieuwe extra standplaatsen zijn nodig omdat er al lange tijd geen standplaatsen zijn bij gekomen en de druk groot is. De uitbreiding van standplaatsen is bedoeld voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie.

Uit eerder onderzoek blijkt dat er vraag is naar 90 woonwagenstandplaatsen. Deze vraag zal meegenomen worden in de actualisatie van de Uitvoeringsagenda wonen. Ook dan zal er een verkenning naar nieuwe mogelijke locaties noodzakelijk zijn. De 3 nieuwe mogelijke locaties zijn aan de Elshofweg (Hatert/Grootstal), Weteringweg (Lindenholt) en Stationsstraat (Nijmegen-Noord) worden in deze verkenning opnieuw meegenomen.