NIJMEGEN - In 2020 verkocht de gemeente Nijmegen 1250 kavels voor woningbouw. Daarnaast is er ongeveer 5 hectare bedrijventerrein verkocht. Vanuit de grote projecten wordt er 0,5 miljoen euro toegevoegd aan de saldireserve. Opvallend is dat de coronacrisis in 2020 niet of nauwelijks invloed had op de uitgifte van kavels voor woningen en bedrijventerreinen, en op de bezetting van winkelpanden in de binnenstad. Dat staat in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) die het college van B en W heeft vastgesteld.


Woningbouw: terugblik op 2020

In 2020 heeft de gemeente Nijmegen grond voor ongeveer 1250 kavels verkocht voor woningbouw. Dat is minder dan de prognose, maar een stuk meer dan de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er meerdere overkoepelende plannen gemaakt en vastgesteld, die belangrijk zijn voor de toekomst van de grote projecten: het ondertekenen van de Woondeal Arnhem-Nijmegen, vaststelling van de Omgevingsvisie met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Wonen en de Samenwerkingsagenda Wonen met de Nijmeegse corporaties. Deze besluiten geven de komende jaren richting aan de ontwikkeling van Nijmegen.

Woningbouw: vooruitblik
De komende jaren worden de meeste woningen in de Waalsprong en in het Waalfront gebouwd. Vervolgens verlegt de gemeente de focus naar de bestaande stad, zoals in de Omgevingsvisie is afgesproken. Belangrijke gebieden hiervoor zijn: de binnenstad en stationsomgeving, Kanaalzone-Zuid en rondom OV-knooppunten. De gemeente wil zich vooral focussen op de doelgroepen met prioriteit. Dit betekent meer appartementen, meer sociale en middeldure huur, meer middeldure koop en meer woonruimte voor studenten.

Bedrijventerreinen: terugblik op 2020 en vooruitblik
In 2020 heeft de gemeente Nijmegen 5 hectare bedrijventerrein verkocht op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Daarmee is er meer hectare verkocht dan het verwachte jaargemiddelde (4,3 hectare). De verwachting is dat de gehanteerde uitgiftenorm van 4,3 hectare per jaar ook in de komende jaren gerealiseerd kan worden. Voor ongeveer 3 jaar is er nog uitgeefbare grond beschikbaar in Bijsterhuizen en Mercuriuspark. Dat zijn vooral kleinere kavels. Voorwaarde bij deze verwachtingen is dat over 3 à 4 jaar ook bedrijventerreinen op De Grift uitgegeven kunnen worden.

Detailhandel: terugblik op 2020 en vooruitblik
In 2020 bleef het leegstandspercentage in de Nijmeegse binnenstad, ondanks de coronamaatregelen, laag. Welke effecten de coronacrisis op de bezetting van winkelpanden heeft in 2021 en de komende jaren is nog onzeker. Afgelopen jaar is voor winkelcentrum Dukenburg een gemeenschappelijke koers bepaald, die nu verder wordt uitgewerkt. En er werd gestart met de bouw van het vernieuwde winkelcentrum Meijhorst. Het streven voor de aankomende jaren is de evenwichtig opgebouwde voorzieningenstructuur van detailhandel behouden en versterken.

Effecten van corona
De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en ook in Nijmegen uiteraard het nodige teweeggebracht. Toch zijn er tot nu toe niet of nauwelijks effecten van corona op de uitgifte van kavels voor woningen en bedrijventerreinen. Welke effecten de coronacrisis de komende jaren gaat hebben op de grote projecten, is onzeker. De gemeente Nijmegen blijft de gevolgen van de coronacrisis daarom actief monitoren. De parameters voor de grondexploitaties zijn, gelet op de mogelijke effecten van de coronacrisis, naar beneden aangepast. Dit is vastgesteld in de stadsbegroting 2021.

Over de VGP
Elk jaar legt het college met de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) verantwoording af aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van grote ruimtelijke projecten in de stad. De VGP geeft inzicht in de ontwikkelingen van de planexploitaties van de gemeente Nijmegen. Voorbeelden van deze projecten zijn Waalsprong, Onderwijshuisvesting en het Stationsgebied. De VGP biedt inzicht in de voortgang, planning, programmabijstellingen, financiële aanpassingen en/of risico’s bij projecten. Met het VGP wordt ook het kader vastgesteld voor projecten voor 2021 en verder. Het financiële resultaat van de grote projecten wordt meegenomen in de Stadsrekening 2020, die in het voorjaar verschijnt. De volledige VGP kunt u vinden via pcportal.nijmegen.nl. Daar kunt u ook de infographic bekijken.